لاينر مي تواند از جنس سنگهاي بازالتي و سنگهاي رودخانه اي باشد. لاينر مي تواند سيليسي باشد كه اين دو حالت دارد اول سنگ سيليسي كه خارجي ها توليد مي كنند و ديگر سنگ كوارتزيت تراشيده شده باشد. لاينر مي تواند استئاتيتي باشد يا چيني high alamina باشد و نهايتا لاينر مي تواند آلومينايي باشد. بدنه هاي آلوبيتي بيش از %99 آلومينا دارد و از همه مهم تر لاينر مي تواند لاستيكي باشد. سنگ هاي بازالت را به تيشه به صورت مكعب مستطيل در مي آورند سيليسي ها هم به همين صورت است.